Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

 

Adatkezelési tájékoztató hírlevél feliratkozás során felmerülő adatkezeléshez

I. Adatkezelő megnevezése

Név: Szabó Ilona Egyéni Vállalkozó

Székhely: Debrecen, Busi u 8

Cégjegyzékszám: -

Adószám: 63732285-1-29

Képviseli: Szabó Ilona

honlapok: sziakademia.hu, szaboilona.hu, teremtogyakorlat.hu

E-mailok: sziakademia [kukac] gmail [pont]  com és 
szaboilona.konfliktusvadasz [kukac]  gmail [pont] com
hello [kukac] teremtogyakorlat [pont]  hu

Feliratkozási feltételek

A sziakademia.hu weboldalon kezdeményezett feliratkozás jelen feliratkozási feltételek kifejezett elfogadását jelenti, azaz a blogértesítő, ingyenes tartalmak letöltése és/vagy a hírlevél feliratkozással az érintett kifejezett előzetes hozzájárulását adja, hogy a weboldaltól (sziakademia.hu) elektronikus levelet fogadjon, amelyek a termék/szolgáltatás felhasználása vonatkozó információkat, segédleteket, véleménykéréseket, a weboldalak tartalmára vonatkozó értesítéseket, és bizonyos esetekben az üzemeltetőnek és alkalmanként üzleti partnereinek termékeit, szolgáltatásait reklámozó hirdetést is tartalmazhatnak. A nem létező e-mailcímmel, a hírlevél gyűjtő típusú e-mailcímmel, valótlan adatokkal kezdeményezett feliratkozást  figyelmeztetés nélkül töröljük az adatbázisból és kizárjuk a weboldalak hírlevél olvasóinak köréből.

II. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

A hírlevél feliratkozás során felmerülő adatkezelésekre az alábbi jogszabályok vonatkoznak: Az Európai Parlament és a Tanács (Eu) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről, hatályos szövege: https://eurlex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=HU az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.), hatályos szövege: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100112.TV a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény, hatályos szövege: https://net.jogtar.hu/jogszabaly? docid=A0800048.TV

III. A kezelt adatokra vonatkozó információk

A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

A kezelt adatok körét és célját, időtartamát, jogalapját és a kezelés módját jelen tájékoztató függeléke tartalmazza.

IV. Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések

1. Az adatokhoz való hozzáférés és az adattovábbítás

Az Ön által megadott személyes adatokhoz az Adatk c. nem terjed ki a nem Önre vonatkozó személyes adatokra; és d. magában foglalja az egyértelműen az Önhöz kapcsolható álnevesített adatokat. Az Adatkezelő az Ön kérésére hozzáférést és másolatot biztosít a személyes adataihoz. Ha Ön további/ismételt másolatot kér a személyes adatairól, az Adatkezelő ésszerű díjat számíthat fel a kérés teljesítésével összefüggésben felmerülő adminisztratív költségek megfizetésére, mely díjat Ön fog viselni.

2. Az Ön helyesbítéshez való joga

Ön jogosult a személyes adatai helyesbítésére. E joga a. nem terjed ki az anonim adatokra; b. az Önre vonatkozó személyes adatokra terjed ki; c. nem terjed ki a nem Önre vonatkozó személyes adatokra; és d. magában foglalja az egyértelműen Önhöz kapcsolható álnevesített adatokat. Az Adatkezelő az Ön kérése alapján megfelelően javítja vagy kiegészíti személyes adatait. Az Adatkezelő az Ön személyes adatainak helyesbítéséről tájékoztatja a személyes adatok címzettjeit (ha vannak ilyenek). Az Adatkezelő azonban nem tájékoztatja a címzetteket a személyes adatok helyesbítéséről, ha a címzettek tájékoztatása lehetetlennek bizonyul vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne.

3. Törléshez való jog

Bizonyos feltételek esetén Ön jogosul a személyes adatai törlésére. Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az Ön személyes adatait, amennyiben a. az Adatkezelő kezeli e személyes adatokat, és b. Ön a személyes adatai törlését kéri, és c. a személyes adatok nem szükségesek azon célokra, amelyekre az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli. Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az Ön személyes adatait, ha a. az Adatkezelő kezeli az Ön személyes adatait, és b. Ön a személyes adatai törlését kéri, és c. Ön visszavonja a hozzájárulását, amin az adatainak kezelése alapul, és d. nincs más jogalap az Ön adatainak további kezelésére. Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az Ön személyes adatait, ha a. az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, és b. Ön tiltakozik az ellen, hogy az Adatkezelő kezeli a személyes adatait, és c. az ilyen személyes adatok kezelését megalapozó jogszerű ok nem élvez elsőbbséget az Ön tiltakozásával szemben. Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az Ön személyes adatait, ha a. Ön a személyes adatai törlését kéri, és b. az ilyen adatok Adatkezelő általi kezelése nem jogellenes, vagy c. a törlés kötelező a hatályos törvények értelmében, vagy d. az Ön adatait az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások vonatkozásában gyűjtik. Az Adatkezelő az Ön személyes adatainak törléséről tájékoztatja a személyes adatok címzettjeit (ha vannak ilyenek). Az Adatkezelő azonban nem tájékoztatja a címzetteket a személyes adatok törléséről, ha a címzettek tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne.

4. Az Ön joga az adatkezelés korlátozásához

Ön kérheti a személyes adatai kezelésének korlátozását. Az Ön joga a személyes adatai kezelése korlátozásának kérése vonatkozásában (a) nem terjed ki az anonim adatokra; (b) az Önre vonatkozó személyes adatokra terjed ki; (c) nem terjed ki a nem Önre vonatkozó személyes adatokra; és (d) magában foglalja az egyértelműen az Önhöz kapcsolható álnevesített adatokat. Az Adatkezelő korlátozza az Ön személyes adatainak kezelését arra az időszakra, amely alatt ellenőrzi az ilyen adatok pontosságát, ha Ön a személyes adatai kezelésének korlátozását kéri és Ön vitatja az ilyen adatok pontosságát. Az Adatkezelő korlátozza az Ön személyes adatainak kezelését, ha Ön olyan adatok kezelésének korlátozását kéri, amelyek kezelése jogellenes, és Ön ellenzi az ilyen adatok törlését. Az Adatkezelő korlátozza az Ön személyes adatainak kezelését, ha (a) Ön a személyes adatai kezelésének korlátozását kéri, és (b) az Adatkezelőnek már nincs szüksége ezekre az adatokra az adatkezelése céljából, és (c) Ön az adatait jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez igényli. Az Adatkezelő korlátozza az Ön személyes adatainak kezelését, ha a. Ön tiltakozik az olyan személyes adatai kezelése ellen, amik szükségesek az Adatkezelő jogos érdekei céljából, és b. Ön annak visszaigazolására vár, hogy az Ön személyes adatainak az Adatkezelő általi kezelésére van jogszerű ok, amely nem élvez elsőbbséget az Ön tiltakozásával szemben. Az Adatkezelő az Ön személyes adatai kezelésének korlátozásáról tájékoztatja az ilyen személyes adatok címzettjeit (ha vannak ilyenek). Az Adatkezelő azonban nem tájékoztatja a címzetteket az ilyen korlátozásról, ha a címzettek tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne. Ha az Adatkezelő korlátozza az Ön személyes adatainak kezelését, akkor (a) tárolhatja az ilyen személyes adatokat, (b) az Ön hozzájárulása alapján kezelheti az ilyen személyes adatokat, (c) kezelheti a személyes adatokat jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy valamely személy jogainak megvédéséhez.

5. Adathordozhatósághoz való joga

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsák anélkül, hogy ez akadályozná (ahol technikailag lehetséges) azt az adatkezelőt, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy szerződés teljesítéséhez szükséges és az adatkezelés automatizált módon történik. Az Ön adathordozhatósághoz való joga (a) nem terjed ki az anonim adatokra; (b) az Önre vonatkozó személyes adatokra terjed ki; (c) nem terjed ki a nem Önre vonatkozó személyes adatokra; és (d) nem terjed ki az egyértelműen álnevesített adatokra.

6. Az Ön, mint érintett kérelmének ügyintézési határideje

Az Adatkezelő az Önt a fentiek szerint megillető jogosultságokra vonatkozó kérelmekre indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb egy hónapon belül válaszol.

7. Panasz benyújtásához való jog

Ha Ön úgy véli, hogy a jogait megsértették, az Adatkezelő azt javasolja, hogy kezdeményezzen egyeztetést az Adatkezelővel közvetlen kapcsolatfelvétel útján. Ha az ilyen egyeztetés nem vezet eredményre, vagy ha Ön nem kíván részt venni ilyen tevékenységben, a bírósághoz vagy a NAIH-hoz fordulhat. Bírósági eljárás kezdeményezése esetén dönthet úgy, hogy az eljárást a lakcíme vagy lakóhelye szerint illetékes bíróság előtt indítja meg. A NAIH kapcsolati adatai a következők: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telefon: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; weboldal: www.naih.hu

8. A jelen tájékoztató módosításai

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy bármikor módosítsa a jelen tájékoztatót. Az Adatkezelő adott esetben levélben vagy e-mailben és minden esetben a vonatkozó jogszabályok szerint tájékoztatja az ügyfeleket az ilyen módosításokról.


Tárhelyszolgáltató:

 • eOldal

  e-mail: eoldal@centralmediacsoport.hu

  ügyfélszolgálat: +36304347038, hétfő-kedd-csütörtök-péntek 10-16 óra között

  Molnár Edit edit.molnar@centralmediacsoport.hu

  https://www.eoldal.hu/kapcsolat/

   

  Üzemeltető: Central Digitális Média Kft.

  Cím: 1037 Budapest, Montevideo u. 9.
  Levélcím: 1872 Budapest
  E-mail: info@centralmediacsoport.hu
  Web: www.centralmediacsoport.hu
  Telefon: +36 1 437 1100
  Fax: +36 1 437 3737

  Adószám: 25087886-2-41
  Cégjegyzékszám: 01-09-199016
  Bejegyző bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

   

  Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: adatvedelem@centralmediacsoport.hu

  Cégjegyzésre jogosult törvényes képviselő: Mészáros Kinga ügyvezető igazgató

   

  Adatbiztonság HTTPS protokoll titkosított adatátvitelhez.

  A Central Digitális Média Kft. és a Websitemaster a.s. a NETHOST s.r.o. (székhely: Čs. armády 9, 160 00 Praha 6, szerverpark: Casablanca int s.r.o, Praha, GTS thp (tele house papírny) Praha, GTS nagano Praha) társaságnál telepített biztonságos szervereken és székhelyeiken kezeli a személyes adatokat.


Hírlevélszoftver szolgáltató

Hírlevélküldés: A ListaMester online hírlevélküldő szolgáltatás üzemeltetője biztosítja
Név: Bithuszárok Számítástechnikai és Szolgáltató Betéti Társaság (BITHUSZÁROK BT.)
Képviselő neve: Mizera Ferenc ügyvezető
Cégjegyzékszám:  13-06-065996 
Statisztikai számjel: 21158218-7220-212-01
Adószám: 21158218-2-13

Számlázó szoftver szolgáltató

 • KBOSS.hu Kft.
 • Az adatfeldolgozó címe: Magyarország, 2000 Szentendre, Táltos utca 22/b.
 • Adatfeldolgozás helye (webhely vagy cím): www.szamlazz.hu
 • Adatfeldolgozási technológia: információs rendszerrel

Center Webhost Kft.

Cégjegyzékszám: Cg.01-09-372139
Adószám: 28746650-1-42.
Közösségi adószám: HU28746650
 
 
Marketing e-mailek

Név Mailerlite
Székhely: 11341 Litvánia, Vilnius, Paupio g. 46
Email cím:info@mailerlite.com
Weboldal: mailerlite.com

Továbbított adatok köre: vezetéknév, keresztnév, email cím, vásárlás adatai
Az adattovábbítás célja: e-mail kapcsolattartás
 

CIB Bank Zrt.

H-1027 Budapest, Medve utca 4-14.
H-1537 Pf. 394.
SWIFT: CIBHHUHB
Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága    
Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041004
Tőzsdetagság: Budapesti Értéktőzsde Zrt.
Tevékenységi engedély száma: 957/1997/F, III/41. 044-10/2002.

Továbbított adatok köre: vezetéknév, keresztnév, email cím, vásárlás adatai
Az adattovábbítás célja: online vásárlás
Adatkezelés:
https://www.cib.hu/system/fileserver?file=/Nyomtatvanyok/adatvedelmi_szabalyzat_1
80525_ 0524.pdf&type=related

Sales form szoftver
Cégadatok: Netlight Consulting Kft
Székhelye: 1148 Budapest, Bánki Donát utca 12/b
Számlaszám: KH Bank.: 10402290-50526889-48721018
E-mail cím: netlight@netlight.hu
Weboldal: salesform.hu
Továbbított adatok köre: vezetéknév, keresztnév, email cím, vásárlás adatai
Az adattovábbítás célja: online vásárlás

Díjfizetés

1.       Azon tartalmak elérése, melyekhez a Szolgáltatásban ellenértéket határoztak meg, csak díjfizetés ellenében lehetséges.

2.       A díjfizetéssel a Felhasználó hozzáférést vásárol az oktatási anyagokhoz. A hozzáférés lehet időben korlátos vagy külön korlátozás nélküli, melyet az adott oktatási anyagnál külön feltüntet a Szolgáltató (ennek hiányában a tartalom külön korlátozás nélkülinek minősül). A külön korlátozás nélküli hozzáféréseknél a Szolgáltató a Szolgáltatás fennállása alatt minimum 1 éves hozzáférést garantál.

3.       A Felhasználó csak akkor jogosult az oktatási anyag megtekintésére, ha annak ellenértéke a Szolgáltató számláján jóváírásra került. A befizetésről a Szolgáltató számlát állít ki, melyet elektronikusan megküld a Felhasználó részére. A számla kiállításának késedelme vagy elmaradása nem minősül a díjról való lemondásnak.

4.       Az online bankkártyás fizetések a CIB Bank Zrt. rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó CIB Bank Zrt. tevékenységi engedély száma: 957/1997/F, III/41. 044-10/2002.

5.       A Szolgáltató a fizetés után elektronikus számlát állít ki.

 

 

Időpont foglaló naptár program:

Adatfeldolgozás helye (webhely vagy cím): 

https://szaboilona.youcanbook.me/

Az adatfeldolgozó neve és címe: YouCanBookMe Limited: a company registered in England and Wales. Company No. 7221202
Registered office address: 38 Mill Street, Bedford, MK40 3HD, United Kingdom

Adatfeldolgozás helye (webhely vagy cím): www.youcanbook.me

Az egyéni foglalások a foglalásoktól számított 24 hónap múlva automatikusan törlődnek a youcanbook.me rendszeréből.

 


 

-
Adatvédelmi szabályzat
 
Név: Szabó Ilona Egyéni Vállalkozó
Székhely: 4029, Debrecen, Busi u 8 
 
honlapok: sziakademia.hu,  szaboilona.hu, teremtogyakorlat.hu
 
E-mailok: sziakademia  [kukac]  gmail [pont]  com és 
szaboilona.konfliktusvadasz [kukac]  gmail [pont] com
hello [kukac] teremtogyakorlat [pont]  hu
 
A tájékoztató érvényesség kezdete: 2018.05.25

 

Tárhelyszolgáltató:

 • eOldal

  e-mail: eoldal@centralmediacsoport.hu

  ügyfélszolgálat: +36304347038, hétfő-kedd-csütörtök-péntek 10-16 óra között

  Molnár Edit edit.molnar@centralmediacsoport.hu

  https://www.eoldal.hu/kapcsolat/

   

  Üzemeltető: Central Digitális Média Kft.

  Cím: 1037 Budapest, Montevideo u. 9.
  Levélcím: 1872 Budapest
  E-mail: info@centralmediacsoport.hu
  Web: www.centralmediacsoport.hu
  Telefon: +36 1 437 1100
  Fax: +36 1 437 3737

  Adószám: 25087886-2-41
  Cégjegyzékszám: 01-09-199016
  Bejegyző bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

   

  Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: adatvedelem@centralmediacsoport.hu

  Cégjegyzésre jogosult törvényes képviselő: Mészáros Kinga ügyvezető igazgató

   

  Adatbiztonság HTTPS protokoll titkosított adatátvitelhez.

  A Central Digitális Média Kft. és a Websitemaster a.s. a NETHOST s.r.o. (székhely: Čs. armády 9, 160 00 Praha 6, szerverpark: Casablanca int s.r.o, Praha, GTS thp (tele house papírny) Praha, GTS nagano Praha) társaságnál telepített biztonságos szervereken és székhelyeiken kezeli a személyes adatokat.


Hírlevélszoftver szolgáltató

Hírlevélküldés: A ListaMester online hírlevélküldő szolgáltatás üzemeltetője biztosítja
Név: Bithuszárok Számítástechnikai és Szolgáltató Betéti Társaság (BITHUSZÁROK BT.)
Képviselő neve: Mizera Ferenc ügyvezető
Cégjegyzékszám:  13-06-065996 
Statisztikai számjel: 21158218-7220-212-01
Adószám: 21158218-2-13

Számlázó szoftver szolgáltató

 • KBOSS.hu Kft.
 • Az adatfeldolgozó címe: Magyarország, 2000 Szentendre, Táltos utca 22/b.
 • Adatfeldolgozás helye (webhely vagy cím): www.szamlazz.hu
 • Adatfeldolgozási technológia: információs rendszerrel

 

2018.
 
I.FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
 
I.1. Bevezetés
 
Adatkezelő kinyilvánítja, hogy adatkezelési tevékenységét úgy végzi, hogy az minden körülmények között feleljen meg a hatályos jogszabályoknak, vonatkozó előírásoknak és hatósági állásfoglalásoknak, ennek érdekében meghozza a megfelelő belső szabályokat, technikai és szervezési intézkedéseket.
 
Jelen szabályzat kiadásakor az Adatkezelő irányadónak tekinti különösen:
 
Az Európai Parlament és a Tanács (Eu) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: Rendelet)
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) rendelkezéseit.
 
I.2. A szabályzat célja
 
1. A szabályzat célja azon belső szabályok megállapítása és intézkedések megalapozása, amelyek biztosítják, hogy az Adatkezelő adatkezelési tevékenysége megfeleljen a Rendelet, és az Info tv. és egyéb irányadó jogszabályok rendelkezéseinek.
 
2. A szabályzat célja továbbá, hogy a Rendeletnek, és az abban megfogalmazott, a személyes adatok kezelésére vonatkozó elveknek (5. cikk) való megfelelés Adatkezelő általi igazolására szolgáljon.
 
3. A szabályzat célja továbbá, hogy az Adatkezelő dolgozói számára munkájuk során egyértelmű iránymutatásként szolgálhasson az adatkezelési folyamataik kérdésében.
 
I.3. A szabályzat hatálya
 
(1) E szabályzat hatálya kiterjed az Adatkezelő minden munkatársára azokban az ügyekben, amelyekben természetes személyre vonatkozó személyes adatokat kezel, vagy a személyes adatokhoz bármilyen módon hozzáfér.
 
(2) A szabályzat hatálya nem terjed ki az olyan személyes adatkezelésre, amely jogi személyekre vonatkozik, beleértve a jogi személy nevét és formáját, valamint a jogi személy elérhetőségére vonatkozó adatokat.
 
I. 4. Fogalom meghatározások
 
E szabályzat alkalmazásában irányadó fogalom meghatározásokat a Rendelet 4. cikke tartalmazza. Ennek megfelelően emeljük ki a főbb fogalmakat:
I. 4. Fogalom meghatározások
E szabályzat alkalmazásában irányadó fogalom meghatározásokat a Rendelet 4.
cikke tartalmazza. Ennek megfelelően emeljük ki a főbb fogalmakat:
1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre
(„érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy,
aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név,
szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi,
fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára
vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
2. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált
vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek
összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy
megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés
vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy
összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
3. „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli
kezelésük korlátozása céljából;
4. „profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan
formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez
fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi
teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes
preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási
helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére
használják;
5. „álnevesítés”: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek
következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható
meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik,
feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési
intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható
természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;
6. „nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált,
decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt
állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;
7. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv,
ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének
céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés
céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt
vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a
tagállami jog is meghatározhatja;
8. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv,
ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes
adatokat kezel;
9. „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség
vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik,
függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy
egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek
hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e
közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak
megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
10. „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv,
ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az
adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő
vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére
felhatalmazást kaptak;
11. „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és
megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett
nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi,
hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
12. „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított,
tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes
megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
 
II. FEJEZET
AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA
 
II.1. Adatkezelés az érintett hozzájárulása alapján
(1) A hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az érintett hozzájárulását
személyes adatai kezeléséhez jelen szabályzat mellékletét képező „Hozzájáruló
nyilatkozat” elnevezésű iraton kell beszerezni.
(2) Hozzájárulásnak minősül az is, ha az érintett az Adatkezelő internetes
honlapjának megtekintése során bejelöl egy erre vonatkozó négyzetet, az
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevétele során erre
vonatkozó technikai beállításokat hajt végre, valamint bármely egyéb olyan
nyilatkozat vagy cselekedet is, amely az adott összefüggésben az érintett
hozzájárulását személyes adatainak tervezett kezeléséhez egyértelműen jelzi. A
hallgatás, az előre bejelölt négyzet vagy a nem cselekvés ezért nem minősül
hozzájárulásnak.
(3) A hozzájárulás az ugyanazon cél vagy célok érdekében végzett összes
adatkezelési tevékenységre kiterjed. Ha az adatkezelés egyszerre több célt is
szolgál, akkor a hozzájárulást az összes adatkezelési célra vonatkozóan meg kell
adni.
(4) Ha az érintett hozzájárulását olyan írásbeli nyilatkozat keretében adja meg,
amely más ügyekre is vonatkozik – pl. szolgáltatási szerződés megkötése - a
hozzájárulás iránti kérelmet ezektől a más ügyektől egyértelműen
megkülönböztethető módon kell előadni, érthető és könnyen hozzáférhető
formában, világos és egyszerű nyelvezettel. Az érintett hozzájárulását tartalmazó
ilyen nyilatkozat bármely olyan része, amely sérti a Rendeletet, kötelező erővel nem
bír. Az Adatkezelő nem kötheti szerződés megkötését, teljesítését olyan személyes
adatok kezeléséhez való hozzájárulás megadásához, amelyek nem szükségesek a
szerződés teljesítéséhez.
(5) A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon kell lehetővé tenni,
mint annak megadását.
(6) Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az
Adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá
vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából további külön hozzájárulás nélkül,
valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.
II.2. az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az
érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az
érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges
A szerződés megkötésekor megadott személyes adatok az Adatkezelő számára
szükségesek a szerződés teljesítéséhez. Ez az érdek elegendő jogalap a személyes
adatok kezeléséhez. Az érdek mindaddig fennáll, amíg a teljesített szerződéshez
kapcsolódóan jogos érdekek érvényesítésére sor kerülhet – azaz a szerződés
teljesítését követő általános öt éves polgári jogi igényérvényesítési határidő lejártáig (kivéve azon eseteket, amelyeknél jogszabály rövidebb igényérvényesítési határidőt határoz meg).
II.3. az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség
teljesítéséhez szükséges
II.3.1 Adatkezelés adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából
Az Adatkezelő jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, törvényben előírt adó és
számviteli kötelezettségek teljesítése (könyvelés, adózás) céljából kezeli a vevőként, szállítóként vele üzleti kapcsolatba lépő természetes személyek törvényben meghatározott adatait. Az adatok kezelése különösen az általános forgalmi adóról szóló 2017. évi CXXVII. tv. 169.§, és 202.§-a, valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167.§-a, illetve a alapján történik.
 
II.3.2. Kifizetői adatkezelés  
 
Az Adatkezelő jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, törvényben előírt adó és
járulékkötelezettségek teljesítése (adó-, adóelőleg, járulékok megállapítása,
bérszámfejtés, társadalombiztosítási, nyugdíj ügyintézés) céljából kezeli azon
érintettek – munkavállalók, családtagjaik, foglalkoztatottak, egyéb juttatásban
részesülők – adótörvényekben előírt személyes adatait, akikkel az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.) 7.§ 31. szerinti kifizetői kapcsolatban áll. A kezelt adatok körét az Art. 50.§-a határozza meg, külön is kiemelve ebből: a természetes személy természetes személyazonosító adatait, nemét, állampolgárságát, a természetes személy adóazonosító jelét, társadalombiztosítási azonosító jelét (TAJ szám). Amennyiben az adótörvények ehhez jogkövetkezményt fűznek, az Adatkezelő kezelheti a munkavállalók egészségügyi (Szja tv. 40.§) és szakszervezeti (Szja
47.§(2) b./) tagságra vonatkozó adatokat adó és járulékkötelezettségek teljesítése (bérszámfejtés, társadalombiztosítási ügyintézés) céljából.
 
II.3.3. A Levéltári törvény szerint maradandó értékű iratokra vonatkozó
adatkezelés
 
(1) Az Adatkezelő jogi kötelezettség teljesítése jogcímén kezeli a köziratokról, a
közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény (Levéltári törvény) szerint maradandó értékűnek minősülő iratait abból a célból, hogy az Adatkezelő irattári anyagának maradandó értékű része épségben és használható állapotban a jövő nemzedékei számára is fennmaradjon. Az adattárolás ideje: a közlevéltár részére történő átadásig.
(2) A személyes adatok címzettjeire és az adatkezelés egyéb kérdéseire a Levéltári törvény irányadó.
 
II.3.4. Adatkezelés egyéb jogszabályi felhatalmazás alapján
 
Adatkezelő jelen szabályzat függelékeiben meghatározott módon és jogalapon kezel személyes adatokat. Erre tekintettel az Adatkezelő jelen szabályzat függelékeiben esetlegesen meghatározott külön jogszabályhelyek alapján is kezel(het) személyes adatokat.
 
II.4 az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek
érvényesítéséhez szükséges
 
Az adatkezelés jogalapja lehet az is, hogy az Adatkezelő vagy egy harmadik fél
jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges. A jogos érdek alapján történő
adatkezelés esetén mindig szükséges érdekmérlegelési-vizsgálatot végezni, hogy az érvényesíteni kívánt érdek nagyobb-e, mint a személyes adatok védelméhez fűződő érdek. Az erre vonatkozó értékelés bemutatására Adatkezelő köteles.
 
III. FEJEZET
 
AZ ÉRINTETTEK TÁJÉKOZTATÁSA
 
III.1. Az Adatkezelő függetlenül az adatkezelés jogalapjától az érintetteket
az alábbiak szerint tájékoztatja az adatkezelés tényéről
Az Adatkezelő a jelen szabályzat mellékletei szerinti adatkezelési tájékoztatókat
elérhetővé teszi az érintettek számára. E tájékoztató célja, hogy az érintetteket e
nyilvánosan is elérhető formában az adatkezelés megkezdése előtt és annak
folyamán is egyértelműen és részletesen tájékoztassa az adataik kezelésével
kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is. Ezen adatkezelési tájékoztatót a legfontosabb adatkezelési lépések mindegyikénél külön linkkel jelölve megismerhetővé kell tenni (például egy regisztráció esetében a regisztráció előtt, a regisztráció folyamatánál, stb.). E tájékoztató elérhetőségéről az érintetteket tájékoztatni kell.
 
IV. FEJEZET
AZ ADATKEZELŐ EGYES ADATKEZLÉSEI
 
Szerződéshez kapcsolódó adatkezelések
Szerződő partnerek adatainak kezelése – vevők nyilvántartása
 
(1) Az Adatkezelő szerződés teljesítése jogcímén a szerződés megkötése, teljesítése,
megszűnése, szerződési kedvezmény nyújtása céljából kezeli a vele vevőként
szerződött természetes személy jelen szabályzat függelékében meghatározott
adatait.
Ezen adatkezelés jogszerűnek minősül akkor is, ha az adatkezelés a szerződés
megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez
szükséges.
A személyes adatok címzettjei: az Adatkezelő ügyfélkiszolgálással kapcsolatos
feladatokat ellátó munkavállalói, könyvelési, adózási feladatokat ellátó
munkavállalói, és adatfeldolgozói.
A személyes adatok tárolásának időtartama: a szerződés megszűnését követő 5 év.
(2) Az érintett természetes személlyel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés a szerződés teljesítése jogcímén alapul, ez a tájékoztatás történhet a szerződésben is. Az érintettet személyes adatai adatfeldolgozó részére történő átadásáról tájékoztatni kell. A természetes személlyel kötött szerződéshez kapcsolódó adatkezelési tájékoztató szövegét jelen melléklete tartalmazza.
 
Jogi személy ügyfelek, vevők, szállítók természetes személy képviselőinek
elérhetőségi adatai
 
(1) A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve, címe,
telefonszáma, e-mail címe, online azonosítója.
(2) A személyes adatok kezelésének célja: a Társaság jogi személy partnerével
kötött szerződés teljesítése, üzleti kapcsolattartás,
(3) Az adatkezelés jogalapja: Adatkezelő jogos érdeke (az érdekmérlegelési vizsgálat
az Adatkezelő adatvédelmi dokumentumai között került elhelyezésre)
(3) A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaság
ügyfélszolgálattal kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói.
(4) A személyes adatok tárolásának időtartama: az üzleti kapcsolat, illetve az
érintett képviselői minőségének fennállását követő 5 évig.
 
Látogatói adatkezelés az Adatkezelő honlapján - Tájékoztatás sütik
(cookie) alkalmazásáról
 
(1) A Sütik (cookie-k) rövid adatfájlok, melyeket a meglátogatott honlap helyez el a
felhasználó számítógépén. A cookie célja, hogy az adott infokommunikációs,
internetes szolgáltatást megkönnyítse, kényelmesebbé tegye. Számos fajtája
létezik, de általában két nagy csoportba sorolhatóak. Az egyik az ideiglenes cookie, amelyet a honlap csak egy adott munkamenet során (pl.: egy internetes bankolás biztonsági azonosítása alatt) helyez el a felhasználó eszközén, a másik fajtája az állandó cookie (pl.: egy honlap nyelvi beállítása), amely addig marad a
számítógépen, amíg a felhasználó le nem törli azt. Az Európai Bizottság irányelvei alapján cookie-kat [kivéve, ha azok az adott szolgáltatás használatához elengedhetetlenül szükségesek] csak a felhasználó engedélyével lehet a felhasználó eszközén elhelyezni.
 
(2) A felhasználó hozzájárulását nem igénylő sütik esetében a honlap első
látogatása során kell tájékoztatást nyújtani. Nem szükséges, hogy a sütikre
vonatkozó tájékoztató teljes szövege megjelenjen a honlapon, elegendő, ha a
honlap üzemeltetői röviden összefoglalják a tájékoztatás lényegét, és egy linken
keresztül utalnak a teljes körű tájékoztató elérhetőségére.
 
(3) A hozzájárulást igénylő sütik esetében a tájékoztatás kapcsolódhat a honlap első látogatásához is abban az esetben, ha a sütik alkalmazásával együtt járó
adatkezelés már az oldal felkeresésével megkezdődik. Amennyiben a süti
alkalmazására a felhasználó által kifejezetten kért funkció igénybevételéhez
kapcsolódóan kerül sor, akkor a tájékoztatás is megjelenhet e funkció
igénybevételéhez kapcsolódóan. Ebben az esetben nem szükséges az, hogy a
sütikre vonatkozó tájékoztató teljes szövege megjelenjen a honlapon, elegendő egy rövid összefoglaló a tájékoztatás lényegéről, és egy linken keresztül utalás a teljes körű tájékoztató elérhetőségére.
 
(4) A honlapon a sütik alkalmazásáról a látogatót a jelen szabályzat melléklete
szerinti adatkezelési tájékoztatóban tájékoztatni kell. E tájékoztatóval az Adatkezelő biztosítja, hogy a látogató a honlap információs társadalommal összefüggő szolgáltatásainak igénybevétele előtt és az igénybevétel során bármikor megismerhesse, hogy az Adatkezelő mely adatkezelési célokból mely adatfajtákat kezel, ideértve az igénybe vevővel közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatok kezelését is.
 
Hírlevél szolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezelés 
 
(1) A honlapon a hírlevél szolgáltatásra regisztráló természetes személy az erre
vonatkozó négyzet bejelölésével adhatja meg hozzájárulását személyes adatai
kezeléséhez. Tilos a négyzet előre bejelölése. A feliratkozás során a jelen szabályzat melléklete szerinti Adatkezelési tájékoztatót egy linkkel elérhetővé kell tenni. A hírlevélről az érintett a hírlevél „Leiratkozás” alkalmazásának használatával, vagy írásban, vagy e-mailben tett nyilatkozattal bármikor leiratkozhat, amely a hozzájárulás visszavonását jelenti. Ilyen esetben a leiratkozó minden adatát haladéktalanul törölni kell.
 
(2) A kezelhető személyes adatok körét jelen szabályzat függeléke tartalmazza.
 
(3) A személyes adatok kezelésének célja:
 
1. Hírlevél küldése az Adatkezelő termékei, szolgáltatásai tárgyában
2. Reklámanyag küldése
 
(4) Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.
 
(5) A személyes adatok címzettjei: az Adatkezelő ügyfélszolgálattal, marketing
tevékenységével kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, adatfeldolgozóként az Adatkezelő IT szolgáltatója munkavállalói a tárhely szolgáltatás teljesítése céljából.
(6) A személyes adatok tárolásának időtartama: a hírlevél szolgáltatás fennállásáig, vagy az érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig).
 
Adatkezelés az Adatkezelő Közösségi oldalán/oldalain
 
(1) Az Adatkezelő termékei, szolgáltatásai megismertetése, népszerűsítése céljából Facebook oldalt tart fenn.
 
(2) Az Adatkezelő Facebook oldalán feltett kérdés nem minősül hivatalosan
benyújtott panasznak.
 
(3) Az Adatkezelő Facebook oldalán a látogatók által közzétett személyes adatokat az Adatkezelő nem kezeli.
 
(4) A látogatókra a Facebook Adatvédelmi- és Szolgáltatási Feltételei irányadók.
 
(5) Jogellenes, vagy sértő tartalom publikálása esetén az Adatkezelő előzetes
értesítés nélkül kizárhatja az érintettet a tagok közül, vagy törölheti hozzászólását.
 
(6) Az Adatkezelő nem felel a Facebook felhasználók által közzétett jogszabályt sértő adattartalmakért, hozzászólásokért. Az Adatkezelő nem felel semmilyen, a Facebook működéséből adódó hibáért, üzemzavarért vagy a rendszer működésének megváltoztatásából fakadó problémáért.
 
(7) A Facebook adatkezelőként jár el, amikor az emberek által közvetlenül a
Facebooknak megadott információk alapján jelenít meg hirdetéseket az
embereknek, illetve olyan adatok kapcsán is, amelyeket a Facebook akkor kap,
amikor különböző webhelyek és alkalmazások a Facebook képpontját és SDK-ját
telepítik. Ilyen esetekben a Közösségi oldal felelős az adatvédelmi előírások
betartásáért.
 
(8) A Facebook „adatfájl alapján létrehozott egyéni célközönség” termékének
használata esetén az Adatkezelési szabályozások betartásáért Adatkezelő a felelős, ez az egyetlen olyan eset amikor a Facebook Adatfeldolgozóként jár el. Tekintettel arra, hogy Adatkezelő továbbítja az Érintettek személyes adatait a Facebooknak. Ez esetben a hozzájárulás beszerzésért Adatkezelő felelős, a hozzájárulás beszerzéséhez szükséges nyilatkozatot jelen szabályzat melléklete tartalmazza. 
 
(9) Jelen fejezet szabályai irányadóak Adatkezelő Linkedin, Instagram, Google+,
Youtube oldalaira is.
 
Adatkezelés az Adatkezelő webáruházában 
 
(1) Az Adatkezelő által működtetett webáruházban történő vásárlás szerződésnek minősül, figyelemmel az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§-ára, és a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletre is. Webáruházban történő vásárlás esetén az adatkezelés jogcíme: Rendelet 6. cikk (1) bekezdése b)  (az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges).
 
(2) Az Adatkezelő , mint szolgáltató az információs társadalommal összefüggő
szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása,
módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak
számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából
kezelheti a webáruházban regisztráló, vásárló azonosításához szükséges
természetes személyazonosító adatait és lakcímét a 2001. évi CVIII. törvény
13/A.§(1) bekezdés jogcímén, továbbá hozzájárulás jogcímén a telefonszámát, e-mail címét, bankszámlaszámát, online azonosítóját.
 
(3) Az Adatkezelő számlázás céljából kezelheti az információs társadalommal
összefüggő szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos természetes
személyazonosító adatokat, lakcímet, valamint a szolgáltatás igénybevételének
időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat, a 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§(2) bekezdés jogcímén. 
 
(5) A személyes adatok kezelésének időtartama jelen szabályzat függelékében adat fajtánként részletezett időtartamig.
 
(6) A webáruházban történő vásárlás során a jelen szabályzat mellékletét képező
Adatkezelési tájékoztatót egy linkkel elérhetővé kell tenni.
 
Direkt marketing célú adatkezelés
 
(1) Ha külön törvény eltérően nem rendelkezik, reklám természetes személynek,
mint reklám címzettjének közvetlen megkeresése módszerével (közvetlen
üzletszerzés), így különösen elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű más
egyéni kommunikációs eszköz útján - a 2008. évi XLVIII. törvényben meghatározott kivétellel - kizárólag akkor közölhető, ha ahhoz a reklám címzettje előzetesen egyértelműen és kifejezetten hozzájárult.
 
(2) Az Adatkezelő által reklám-címzetti megkeresés céljára kezelhető személyes
adatok köre: a természetes személy neve, címe, telefonszáma, e-mail címe, online azonosítója. 
 
(3) A személyes adatok kezelésének célja az Adatkezelő tevékenységéhez
kapcsolódó direkt marketing tevékenység folytatása, azaz reklámkiadványok,
hírlevelek, aktuális ajánlatok nyomtatott (postai) vagy elektronikus formában (email) történő rendszeres vagy időszakonkénti megküldése a regisztrációkor
megadott elérhetőségekre. 
 
(4) Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása. 
 
(5) A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: az Adatkezelő
ügyfélszolgálattal kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, adatfeldolgozóként az Adatkezelő IT szolgáltatója szerverszolgáltatást végző munkavállalói, postai kézbesítés esetén a Posta munkavállalói.
 
(6) A személyes adatok tárolásának időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig.
 
(7) A direkt marketing célú adatkezeléshez való hozzájárulásra a jelen szabályzat
„hozzájáruló nyilatkozat” alkalmazható.
 
V. FEJEZET
EGYÉB ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK
 
V.1. Adatbiztonsági intézkedések
 
(1) Az Adatkezelő valamennyi célú és jogalapú adatkezelése vonatkozásában a
személyes adatok biztonsága érdekében köteles megtenni azokat a technikai és
szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek a Rendelet és az Infotv., érvényre juttatásához szükségesek.
 
(2) Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a véletlen vagy
jogellenes megsemmisítés, elvesztés, megváltoztatás, sérülés, jogosulatlan
nyilvánosságra hozatal vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés ellen.
 
(3) Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmas adatként minősíti és kezeli. A
munkavállalókkal a személyes adatok kezelésére vonatkozóan titoktartási
kötelezettséget ír elő, amelyre jelen szabályzat melléklete szerinti munkavállalói
nyilatkozatot kell alkalmazni. A személyes adatokhoz való hozzáférést az Adatkezelő jogosultsági szintek megadásával korlátozza.
 
(4) Az Adatkezelő az informatikai rendszereket tűzfallal védi, és vírusvédelemmel
látja el.
 
(5) Az Adatkezelő az elektronikus adatfeldolgozást, nyilvántartást számítógépes
program útján végzi, amely megfelel az adatbiztonság követelményeinek. A
program biztosítja, hogy az adatokhoz csak célhoz kötötten, ellenőrzött körülmények között csak azon személyek férjenek hozzá, akiknek a feladataik ellátása érdekében erre szükségük van. 
 
(6) A személyes adatok automatizált feldolgozása során az Adatkezelő és az
adatfeldolgozók további intézkedésekkel biztosítja:
 
a) a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;
b) az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi,
adatátviteli berendezés segítségével történő használatának megakadályozását;
c) annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat
adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy
továbbíthatják;
d) annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe;
e) a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és
f) azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.
 
(7) Az Adatkezelő a személyes adatok védelme érdekében gondoskodik az
elektronikus úton folytatott bejövő és kimenő kommunikáció ellenőrzéséről.
 
(8) A folyamatban levő munkavégzés, feldolgozás alatt levő iratokhoz csak az
illetékes ügyintézők férhetnek hozzá, a személyzeti, a bér- és munkaügyi és egyéb személyes adatokat tartalmazó iratokat biztonságosan elzárva kell tartani.
 
(9) Biztosítani kell az adatok és az azokat hordozó eszközök, iratok megfelelő fizikai védelmét. 
 
V.2. Adatvédelmi incidensek kezelése
 
V.2.1.1 Az adatvédelmi incidens fogalma
 
(1) Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt
vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes
megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az
azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;
 
V.1.2. Adatvédelmi incidensek kezelése, orvoslása
 
(1) Adatvédelmi incidensek megelőzése, kezelése, a vonatkozó jogi előírások
betartása az Adatkezelő vezetőjének feladata.
 
(2) Az informatikai rendszereken naplózni kell a hozzáféréseket és hozzáférési
kísérleteket, és ezeket folyamatosan elemezni kell.
 
(3) A Rendelet előírja, hogy az olyan adatkezelési incidenst, amely valószínűleg
kockázattal jár az érintettek jogaira és szabadságaira nézve, indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb a tudomásszerzéstől számított 72 órán belül be kell jelenteni a felügyeleti hatóságnak. Ha a 72 órás határidő nem tartható, a késedelem okát meg kell jelölni.
 
(4) Ha az incidens személyes adatot érint, döntést kell hozni az érintettekkel való
kapcsolattartás terjedelméről, időzítéséről és tartalmáról. A Rendelet előírja, hogy a kapcsolattartásnak „indokolatlan késedelem nélkül” kell megtörténnie, ha az
incidens „magas kockázattal jár természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve”.
 
(5) Adatkezelő jelen szabályzat rendelkezéseitől az incidens egyedi körülményeinek figyelembevételével, annak minél hatékonyabb orvoslása érdekében eltérhet.
 
V.2.1.3. Adatvédelmi incidens kezelésére vonatkozó eljárás
 
V.2.1.3.1. Az adatvédelmi incidens belső jelentése
 
(1) A gyakorlatban többféle adatvédelmi incidens fordulhat elő, ezek különösen:
 
(a) titokvédelmi incidens: ide tartoznak a személyes adatokhoz való jogosulatlan
hozzáférés és nyilvánosságra kerülés esetei;
(b) adatmódosítási incidens: ide tartoznak azok az esetek, amikor személyes adatok jogosulatlan vagy véletlen módosítása történik.
(2) Amennyiben az Adatkezelő bármely munkavállalója vagy a társaság személyes adataihoz hozzáférő egyéb személy bármilyen adatvédelmi incidenst, vagy annak reális veszélyét tapasztalja, azt köteles részletesen és haladéktalanul bejelenteni az Adatkezelő vezetőjének, és neki minden segítséget időszerűen megadni az adatvédelmi incidens minél teljesebb körű feltárása és kezelése érdekében. 
 
(3)A bejelentett incidenseket értékelni és dokumentálni szükséges.
 
Az értékelésnek ki kell térnie különösen az alábbiakra:
a) az incidens bekövetkezésének időpontja és helye,
b) az incidens leírása, körülménye, hatásai,
c) az incidens során kompromittálódott adatok köre, számossága,
d) a kompromittálódott adatokkal érintett személyek köre,
e) az incidens elhárítása érdekében tett intézkedések leírása,
f) a kár megelőzése, elhárítása, csökkentése érdekében tett intézkedések leírása.
 
(4) Az adatvédelmi incidensekről nyilvántartást kell vezetni, amely tartalmazza:
 
a) az érintett személyes adatok körét,
b) az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát,
c) az adatvédelmi incidens időpontját,
d) az adatvédelmi incidens körülményeit, hatásait,
e) az adatvédelmi incidens orvoslására megtett intézkedéseket,
f) az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.
 
(5) A nyilvántartásban szereplő adatvédelmi incidensekre vonatkozó adatokat 5 évig meg kell őrizni.
 
(6) Az adatvédelmi incidensek nyilvántartására vonatkozó incidens naplót jelen
szabályzat melléklete tartalmazza.
 
V.2.1.3.2. Külső tájékoztatási kötelezettségek
 
Annak megállapítását követően, hogy adatvédelmi incidens történt, a Rendelet két fél tájékoztatását írja elő. Ezek a következők:
 
1. Felügyeleti hatóság
2. Érintettek
 
Az incidenst „a természetes személyek jogaira és szabadságaira” gyakorolt kockázat értékelésétől függően kell jelenteni, ezért az ilyen esetekben el kell végezni ezt a kockázatértékelést.
 
V.2.1.3.3.Felügyeleti hatóság
 
A Rendelet alapján Adatkezelő tekintetében a felügyeleti hatóság az alábbi:
 
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C
Telefon: +36 1 391 1400
Fax: +36 1 391 1410
Email: ugyfelszolgalat@naih.hu
 
V.2.1.3.4. Döntés arról, hogy kell-e értesíteni a felügyeleti hatóságot
 
A Rendelet kimondja, hogy az adatkezelési incidenst be kell jelenteni a felügyeleti hatóságnak, „kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve”.
 
Ennek alapján Adatkezelő köteles értékelni az adatvédelmi incidens által jelentett
kockázat szintjét és mértékét, mielőtt dönt arról, hogy tesz-e bejelentést.
 
A kockázatértékelés körében többek között az alábbi szempontokat érdemes
figyelembe venni:
 
 • az incidens jellege (ld. pl. a fenti kategóriákat);
 • az incidenssel érintett személyes adatok természete, érzékenysége és
 • mennyisége;
 • egyéb, relevánsnak tekintett tényezők (ideértve különösen, de nem
 • kizárólagosan az incidens hatásának értékelését).
 
A fenti kockázatértékelés elvégzésére, a bejelentéssel kapcsolatos döntés
végrehajtása, a megfelelő dokumentáció elkészítése, és az érintettek felé
kapcsolattartás és a részükről felmerülő további kérdések megválaszolása és ügyek intézésére Adatkezelő vezetője felelőst nevez ki.
 
A kockázatértékelés módját, az indokolást és a következtetéseket dokumentálni kell, és azt a felső vezetésnek kell az aláírásával ellátnia. A kockázatértékelés
eredményének az alábbi következtetések egyikét kell tartalmaznia:
 
1. Az adatvédelmi incidens nem igényel bejelentést
2. Az adatvédelmi incidenst csak a felügyeleti hatóságnak kell bejelenteni
3. Az adatvédelmi incidenst a felügyeleti hatóságnak és az érintetteknek egyaránt be kell jelenteni
 
V.2.1.3.5. A felügyeleti hatósági bejelentés módja
 
Amennyiben a döntés alapján bejelentést kell tenni a felügyeleti hatósághoz, a
Rendelet megköveteli, hogy azt „indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott” kell megtenni. Ha jogszerű indok alapján a bejelentést nem teszik meg az előírt határidőn belül, az indokot fel kell tüntetni a bejelentésben.
A bejelentést az illetékes adatvédelmi hatóság felé megfelelően, és biztonságos
módon kell megtenni.
 
V.2.1.3.6. Érintettek
 
(i) Döntés arról, hogy tájékoztatják-e az érintetteket
 
A Rendelet kimondja, hogy az adatkezelési incidensről tájékoztatni kell az érintettet, „ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve”.
 
A Rendelet akkor nem követeli meg az érintettek tájékoztatását, ha az „aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé”. Ilyen esetekben azonban az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni.
 
(ii) Az érintettek tájékoztatásának módja
 
Miután döntés született arról, hogy az incidens indokolja az érintettek tájékoztatását, a Rendelet alapján a tájékoztatást indokolatlan késedelem nélkül kell megtenni.
 
Az érintetteknek adott tájékoztatásban „világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét” és a következőket:
 
a. az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb
kapcsolattartó nevét és elérhetőségét;
b. az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következmények leírását; és
c. az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket,
beleértve adott esetben az esetleges hátrányos következmények enyhítését
célzó intézkedéseket.
 
V.3. Az érintett személy jogai
V.3.1.1. Előzetes tájékozódáshoz való jog
 
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és
információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon
 
A tájékoztatásnak ki kell térnie különösen:
 
Ha az érintettre vonatkozó személyes adatokat az érintettől gyűjtik, az Adatkezelő a személyes adatok megszerzésének időpontjában az érintett rendelkezésére bocsátja
a következő információk mindegyikét:
a) az Adatkezelőnek és – ha van ilyen – az Adatkezelő képviselőjének a kiléte és
elérhetőségei;
b) az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei, ha van ilyen;
c) a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés
jogalapja;
d) jogos érdek érvényesítésén alapuló adatkezelés esetén, az Adatkezelő vagy
harmadik fél jogos érdekei;
e) a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái;
f) adott esetben annak ténye, hogy az Adatkezelő harmadik országba vagy
nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat;
g) a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól;
h) az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó
személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy
kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról;
i) Az érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely
időpontban történő visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;
j) a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
k) arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses
kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges következményekkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;
l) az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír.
 
V.3.2. Az érintett hozzáférési joga
 
Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra
vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
a) az adatkezelés céljai;
b) az érintett személyes adatok kategóriái;
c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó
személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden
elérhető információ;
h) a Rendelet 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.
 
Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére
történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a Rendelet 46. cikk szerinti megfelelő garanciákról.
 
Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ész-szerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.
 
V.3.3. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
 
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
 
a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat
gyűjtötték vagy más módon kezelték;
b) az érintett visszavonja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9.
cikk (2) bekezdésének a) pontja értelmében az adatkezelés alapját képező
hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c) az érintett a Rendelet 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelése
ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen;
d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
e) a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
f) a személyes adatok gyűjtésére a Rendelet 8. cikk (1) bekezdésében említett,
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan
került sor.
 
Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és az előbbi 1. pont
értelmében azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás
költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket –
ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő Adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve
másodpéldányának törlését.
 
V.3.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog 
 
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
d) az érintett a Rendelet 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés
ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
 
Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás
kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy
jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos
közérdekéből lehet kezelni.
Az Adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az
adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.
 
V.3.5. Az adathordozhatósághoz való jog
 
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:
a) az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul; és
b) az adatkezelés automatizált módon történik.
 
Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az érintett jogosult arra,
hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok Adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.
 
V.3.6. A tiltakozáshoz való jog
 
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor
tiltakozzon személyes adatainak a jogos érdek érvényesítésén alapuló kezelése
ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.
Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább,
kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok
indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és
szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
 
Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az
érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen.
 
Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében
történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem
kezelhetők.
 
V.3.7. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a
profilalkotást
 
Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált
adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.
A fenti jog nem gyakorolható abban az esetben, ha a döntés:
a) az érintett és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése
érdekében szükséges;
b) meghozatalát az Adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
c) az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul. 
 
V.3.8. Az ügyfél, mint érintett kérelmének ügyintézési határideje
 
(1) Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a jogai
gyakorlására irányuló kérelme nyomán hozott intézkedésekről.
(2) Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek
számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő
meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.
(3) Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást
lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.
(4) Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán,
késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon
belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
(5) Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen
ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy
tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:
a) díjat számíthat fel, vagy
b) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.
 
A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az
Adatkezelőt terheli.
 
(6) Ha az Adatkezelőnek, megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó
természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett
személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.
 
V.4. Panasz a felügyeleti hatóságnál
 
Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál.
 
Adatkezelő felügyeleti hatósága:
 
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C
Telefon: +36 1 391 1400
Fax: +36 1 391 1410
Email: ugyfelszolgalat@naih.hu
 
A panaszok benyújtására és elbírálásuk rendjére a Rendelet és az Info törvény
rendelkezései, továbbá a NAIH oldalán leírtak irányadóak.
 
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
 
VI.7. A szabályzat megállapítása és módosítása
A szabályzat megállapítására és módosítására az Adatkezelő vezetője jogosult.
 
VI.8. Intézkedések a szabályzat megismertetésére
E szabályzat rendelkezéseit meg kell ismertetni az Adatkezelő valamennyi
munkavállalójával (foglalkoztatottjával), és a munkavégzésre irányuló
szerződésekben elő kell írni, hogy betartása és érvényesítése